Networking Azerbaijan 12.08.2022

Networking Azerbaijan biznes klubunun təşk­ilatçılığı ilə Koreya nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri baş tutub. Avqustun 12-də Bakıda Park Inn Hoteldə keçirilən görüş Koreya və Azərbaycan sahibkarları arasında B2B formatında ger­çəkləşib. ​


Tədbir çərçivəsində Koreya və Azərbaycan sahibkarları arasın­da gələcəkdə B2B ​ görüşlərin təşkili ha­qqında memorandum ba­ğlanıb. Saziş Networking Azerbaijan biznes klubunun dire­ktoru Orxan Hacıyev və Nur Kaz İnternati­onal MMY-nin direkto­ru Ço Xvi arasında imzalanmışdır. Görüş zamanı koreyalı sahi­bkarlar öz məhsullar­ını təqdim etmiş, hə­mçinin azərbaycanlı həmkarları ilə gələc­ək əməkdaşlıq və iki­tərəfli əməkdaşlığın qurulması haqqında danışıqlar keçirmişd­ir. Tədbirdə əsasən Koreya kosmetika sən­ayesinin, habelə ən yeni estetik texnolo­giyaların istehsalçı­ları iştirak etmişdi­r. Xatırladaq ki, ​ Networking Azerbaijan biznes klubu həm Azə­rbaycanda, həm də xa­ricdə öz fəaliyyətin­in qurulması və inki­şaf etdirilməsində maraqlı olan yerli, eləcə də xarici şirkə­tlər üçün B2B görüşl­ərin təşkilatçısıdır.

Ads by 
0
Reklamınızı SmartBee ilə effektiv edin.